Manifest Dia Mundial de la Salut Mental

Manifest Dia Mundial de la Salut MentalSALUT MENTAL i ADDICCIONS, MOLT CAMÍ PER RECÓRRER

El nostre sistema social, econòmic i cultural incentiva una manera de viure que afecta el benestar emocional i la salut mental de tothom: infants, adolescents, joves, adults i gent gran.

Hi ha molts factors de risc als quals estem exposats i, en molts casos, els factors de protecció no són suficients. L'extensió del malestar emocional i dels trastorns de salut mental no s'ha aturat i, en el cas d'adolescents i joves, s'ha accelerat

Volem assenyalar que, encara avui, quan apareix un trastorn de salut mental o addicció, la persona, el seu àmbit familiar i les seves amistats es troben amb molts inconvenients: prejudicis i discriminació, poca informació i orientació, lentitud en la respo sta, i barreres a l'accés a intervencions i als suports necessaris per a la recuperació.

Això és així perquè no s'han posat en marxa mesures globals i estables de promoció i prevenció de la salut mental i les addiccions . A més, els recursos públics destina ts a la salut mental i les addiccions fa molt temps que són lluny dels mínims necessaris en tots els àmbits: salut, suport social, inclusió laboral, inclusió educativa.

La Unió Europea alerta que, si no hi ha una acceleració del procés de millora de la salut mental i addiccions, les conseqüències encara poden ser més negatives

Cal accelerar urgentment la millora de l'àmbit de la salut mental i les addiccions i prioritzar l'increment dels recursos des de les polítiques públiques.

PER AIXO DEMANEM

 1. Promoure la implementació urgent de les accions definides en el Pacte Nacional de Salut Mental i Addiccions
  S'ha definit un Pacte Nacional amb la participació d'entitats i institucions, però la seva implementació és molt lenta. Hi ha accions urgents, com la promo ció i prevenció de la salut mental i les addiccions de les persones joves

 2. Que s’acceleri la creació de la agencia d’integració social i sanitària
  Que tingui en compte les singularitats del àmbit de la salut mental i les addiccions

 3. Incrementar els recursos públics destinats a l'àmbit de la salut mental i les addiccions
  1. Departament de Salut
   1. Augmentar el pressupost de salut mental fins al 8 % .
   2. Prioritzar, en l’augment de recursos, en l’augment de recursos, la millora dels serveis comunitaris de la millora dels serveis comunitaris de proximitat que són que són les peces clau en l’accés, la continuïtat i la resolució dels les peces clau en l’accés, la continuïtat i la resolució dels processos de recuperació,

 4. Departament de Drets Socials
  1.  Incrementar significativament el pressupost destinat a programes i serveis de salut mental i addiccions per tal de corregir un retard històric que impedeix abordar de manera adequada les necessitats de les persones amb trastorns de SMIA.
  2. Finalitzar el procés de concertació dels serveis d’addiccions pendents a gener de 2024.
  3. Abordar la millora dels serveis específics pendents: clubs socials, serveis prelaborals, autonomia a la pròpia llar, CD addiccions.prelaborals, autonomia a la pròpia llar, CD addiccions.

 5. Departament de Treball
  1. Garantir serveis estables que permetin la reducció de l’atur de les persones  amb trastorns de salut mental i addiccions, que duplica el de la població general, i augmenaugmentar la taxa d’activitat, que està 40 punts per sota.tar la taxa d’activitat,
  2. Reduir significativament l’atur del col·lectiu  requereix augmentar la capacitat i autonomia de la Generalitat en les polítiques d’ocupació i destinar recursos propis per a aconseguir serveis de suport a la inserció estables que superin el model de subvenció anual amb processos d’acreditació i concertació.
  3. Millorar, a curt termini, la quantitat establerta per a les subvencions dels serveis de suport a la inserció laboral, congelades des de fa 8 anys, amb la pèrdua significativa que comporta per l’increment dels costos.
  4. Incrementar els recursos de suport a la inclusió laboral dirigits a les persones joves amb problemes de salut mental i addiccions.

 6. Departament d’Educació
  1. Abordar els problemes de salut mental i addicions en l’àmbit educatiu com una  prioritat i que requereix planificació, estabilitat, flexibilitat, recursos, coordinació i treball conjunt.
  2. Donar suport a la difusió a tota la comunitat educativa de les campanyes de sensibilització i consensibilització i contra l’estigma en salut mental i addiccions.
  3. Millorar el suport al desenvolupament educatiu per a persones amb problemes de salut mental i addiccions, atenent a les diferents necessitats (Unitats D’acompanyament i Orientació, programa salut escola, CEEPSIR, Aules Integrals de Suport, escoles especials), de manera que cap infant i adolescent no quedin fora del sistema,


Santa Coloma de Gramenet, 7 d’octubre del 2023

comparteix amb nosaltres