La Mesa del Parlament aprova per unanimitat la garantia i estabilitat d'atenció integral a les persones amb trastorn mental i addiccions

El passat 23 de juliol, la Mesa del Parlament va llegir i aprovar la Declaració sobre la garantia i estabilitat d’atenció integral a les persones amb trastorn mental i addiccions. Es tracta d’una notícia molt important perquè aquest document garanteix la continuïtat del I Pla Integral, un Pla que des del Tercer Sector Social (i des de Fòrum) s’ha insistit molt en què s’havia d’aprovar per garantir l’atenció d’aquestes persones.

 

01. parlament notiEl document signat per Jordi Turull i Negre (Portaveu del GP de CiU), Marta Rovira i Vergés (Portaveu del GP d'ERC), Maurici Lucena i Betriu (Portaveu del GP SOC), Josep Enric Millo i Rocher (Portaveu del GP del PPG), Dolors Camats i Luis (Portaveu del GP d’ICV- EUiA), Inés Arrimadas García (Portaveu delGP deC's), David Fernandez i Ramos (Portaveu del Grup Mixt) i Marina Geli (Diputada no adscrita).

 

El document signat ha estat el següent text:

 

L'Organització Mundial de la Salut estima que els trastorns mentals afecten cada any un 25% de la població europea, tal com recull el Pla Europeu d'Acció per a la Salut Mental 201 3-2020, Pla que també posa de manifest la tendència a una menor l'esperança de vida en persones amb trastorns mentals, sovint en una mitjana de 20 anys. D'altra banda, l'envelliment de la població implica un increment de la prevalença de la demència, que se situa entorn del 5% en les persones major de 65 anys i del 20% en els que tenen més de 80 anys.

 

A Catalunya, l'abordatge integral de la salut mental i les addiccions era una necessitat objectiva i avui una realitat gràcies a l'impuls dels diversos agents socials compromesos amb la Salut Mental al nostre País (associacions de persones afectades, associacions de familiars, entitats proveïdores de serveis públics, professionals...), professionals...) i també als diferents Governs de Catalunya dels últims anys i els grups parlamentaris, que li han donat suport.

 

Aquest suport es va traduir al seu moment en un Pla Director de Salut Mental i Addiccions (2006); i al 201 3 amb l'elaboració del Pla Integral que, promou una atenció a la salut mental des de l'acció Interdepartamental. Aquesta evolució històrica fa evident que el Pla Integral de Salut mental i Addiccions és un instrument clau per la millora de l'atenció a la salut mental de la ciutadania i que compta amb un gran consens.

 

Davant la preocupació del Parlament de Catalunya per l'increment de persones que poden patir al llarg de la vida un trastorn mental, amb inici creixent en la infància i adolescència i davant del fet que les desigualtats socials també són determinants en l'origen i desenvolupament dels trastorns mentals, és important manifestar una acció des d'una perspectiva transversal.

 

Atès que el Pla Integral d'Atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions és la concreció d'una visió compartida que entén la salut mental com un repte transversal i que pretén donar resposta als objectius següents; Contribuir a la millora de la salut mental i a la disminució de les desigualtats socials d'aquest col·lectiu, identificant les seves necessitats de manera integral, millorant la seva atenció i incrementant la seva possibilitat d'integració.

 

Incorporar estratègies transversals de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, atenció i reinserció social i laboral, possibilitant l'acció integrada i complementària dels serveis de salut, social, educació, laboral i de la justícia.

 

Aconseguir un progrés significatiu en la participació dels afectats en primera persona i una opció d'equitat i reequilibri a favor de la població més vulnerable.

 

Disposar d'un instrument de planificació de les polítiques i accions públiques que doni coherència a les accions que s'estan desenvolupant des dels diferents departaments de la Generalitat per a l'atenció aquestes persones, amb criteris d'eficiència dels serveis públics.

 

El Parlament de Catalunya considera necessari i manifesta públicament la necessitat de compliment d'aquests objectius a partir de l'aplicació de polítiques i accions de caràcter integral i transversal adreçades a les persones amb trastorn mental i addiccions i creu fermament que cal garantir la seva continuïtat i estabilitat, amb un lideratge i supervisió que en garanteixi la cooperació interdepartamental.

 

comparteix amb nosaltres