Qui som?

qui som
Som una associació formada per 23 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció  social en  salut mental i addiccions, per a infants i per adults.

Fòrum Salut Mental i Addiccions compta amb  mes de 110 serveis  (CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis  de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil, llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials, clubs socials,  serveis tutelars)  i  més  de 1700 professionals.

L’any 1994, les entitats, que avui integren Fòrum Salut Mental i Addiccions (FSMiA) vam estimar necessari crear un nou teixit associatiu que permetés consolidar aquest  model assistencial iniciat el 1981.

Així neix Fòrum Salut Mental i Addiccions. Tal i com indica el mateix concepte de fòrum és un “lloc on tractem els assumptes públics i alhora és un espai on creem les condicions que permetran generar iniciatives

Missió de FSMiA

A Fòrum Salut Mental i Addiccions l treballem pel desenvolupament d’un model públic d’atenció a la salut mental i promovem la consolidació i creixement dels professionals i de les entitats de la salut mental comunitària amb l’objectiu de consolidar la seva aportació als afectats i a la societat.

Pretenem ser un espai de reflexió i elaboració de propostes

Volem participar en la formulació i realització de noves concepcions i orientacions assistencials en l’atenció pública i en el marc d’un servei sanitari públic.

Volem que aquest nou model posi l’èmfasi en els aspectes bio-psico-socials

En la continuïtat assistencial, en la pluridisciplinarietat i en la territorialitat de la salut mental.

I per últim

Ens esforcem per constituir-nos en un organisme interlocutor amb les administracions.Tota aquesta feina va dirigida a desenvolupar un sistema sanitari i social d’utilització  pública i  que permeti la inserció social de les persones amb trastorns de salut mental.

Valors de FSMiA

A Fòrum Salut Mental i Addiccions  el nostre treball i el de les nostres entitats es recolza en cinc valors:

Servei públic

L’atenció a la salut mental i les addiccions   ha de ser concebuda com un servei de provisió pública,  d’accés universal i finançat per el pressupost públic amb l'aportació suficient per a garantir que cap persona afectada per malalties de salut mental quedi desatesa.

Integració

El model d’atenció a la salut mental i les addiccions ha de ser comunitari i proper al ciutadà, al temps que ha de tenir com a finalitat la integració de les persones amb problemes de salut mental.i addiccions

Transversalitat

Per aconseguir un model l’atenció comunitari, hem de treballar transversalment i en col•laboració amb la resta de serveis de  i  institucions.
Eficàcia i eficiència. Volem utilitzar de la millor manera el recursos dels contribuents aplicats a la salut mental i tenir els millors resultats en termes de salut , de recuperació i   d’inclusió social de les persones ateses

Ètica

Un bon sistema l’atenció a la salut mental ha vetllar per una qualitat tècnica. En aquest sentit, a Fòrum Salut Mental tenim una preocupació permanent per la professionalització i la innovació tècnica, al temps que mantenim el nostre compromís ètic i de responsabilitat en l’exercici de la nostra activitat.

Innovació

Innovació professional permanent en la implantació de noves accions i tècniques  d’atenció i inclusió que donin resposta a necessitats no cobertes, en col·laboració amb les administracions públiques i amb organitzacions amb objectius comuns

 

Visió de futur

La missió i els valors de Fòrum Salut Mental i Addiccions es resumeixen en tres perspectives complementàries que es concreten en la visió de futur de la nostra entitat:

La perspectiva del model d’atenció a la salut mental i les addiccions a Catalunya.

En FSMiA volem un model assistencial  territorialitzat, proper al ciutadà, centrat en el pacient i en el marc del seu  entorn sociofamiliar. 

La perspectiva de desenvolupament de les entitats i institucions amb serveis d’atenció a la salut mental i les addiccions.

Una de les nostres tasques principals és promoure i recolzar el desenvolupament i consolidació dels professionals i de les entitats. Per aquest motiu, treballarem en el desenvolupament corporatiu econòmic i organitzatiu de les entitats i pell desenvolupament de les capacitats dels nostres professionals. 

La perspectiva de desenvolupament de Fòrum Salut Mental i Addiccions.

Volem  consolidar-nos com l’organització de referència en el desenvolupament de l’acció comunitària en salut mental i addiccions

 

 

comparteix amb nosaltres