Els nostres Consells

Els consells són espais de trobada (grups de treball) entre els tècnics i tècniques de les diferents entitats amb l’objectiu de potenciar i millorar els serveis afavorint les bones pràctiques, la innovació, la inclusió amb la comunitat i la creació de projectes compartits.

 

Consell Clubs Socials

Grup de treball format per les i els professionals  responsables dels serveis de Clubs socials de les entitats adherides a Fòrum Salut Mental i Addiccions on compartim coneixement, experiències i estandardització de bones pràctiques, dissenyem activitats conjuntes i facilitem, alhora, un model comú d’atenció i intervenció de qualitat adaptat a les noves realitats.

 

 

Consell d'habitatge

Espai d’intercooperació professional que te per objectiu la millora del model d’atenció dels serveis d’habitatge en salut mental i addicions de manera que promogui  l’autonomia personal i faciliti la integració social i comunitària de les persones ateses.

És un espai de posicionament i d’intercanvi de bones pràctiques, de recursos i propostes de millora. Des del Consell d’habitatge de Fòrum fomentem que les entitats membres treballin amb principis ètics, d’eficàcia, eficiència i la màxima excel·lència tècnica i professional.

 

 

 

Consell de Rehabilitació

Grup de treball de professionals de Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC). Espai on es comparteixen i analitzen tècniques, recursos i programes relacionats amb l’activitat assistencial per millorar l’acompanyament i suport que s’ofereix durant el procés de recuperació que les persones ateses realitzen en el servei.

Consell Infantil i Juvenil

Espai de treball i intercooperació  que conforma  un mapa de recursos molt divers en el que debatre, visualitzar, compartir i analitzar les necessitats i possibilitats que planteja la població infantil i juvenil i les seves famílies en el context actual. Treballem en el desenvolupament  d’accions consensuades i transversals amb altres institucions i en el territori, des d’un model comunitari i que potencia el treball en xarxa. L’objectiu d’aquest treball col.laboratiu és oferir respostes i accions que suposin un impacte positiu en la qualitat de vida de la població, actuant en els àmbits naturals de vida d’infants, adolescents i joves, i incidint en contexts claus com la salut mental, l’educació, l’atenció precoç, la rehabilitació o el lleure, posant l’accent en les persones amb necessitats específiques i en risc d’exclusió.  

 

Consell d'inserció laboral

El Consell d'Inserció Laboral és un referent tant per al sector de la salut mental com per al teixit empresarial. És un espai col·laboratiu entre entitats que tenen un històric destacat d'expertesa en l'àmbit de la inserció laboral en salut mental. Contribueix de forma activa en la construcció de models  innovadors d'intervenció en la comunitat col·laborant com a partners de les administracions públiques  i treballant amb altres xarxes associatives. Crea coneixement i valor afegit orientant el seu model d'intervenció envers la qualitat i l'excel·lència i fomentant aliances i projectes col·laboratius per millorar la intervenció i l'impacte. 

 

  

comparteix amb nosaltres